06 - 28 98 20 02

U kunt op ons rekenen

Coronadesk

Het zijn zeer bijzondere tijden. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Specifiek ten behoeve van de ondersteuning van en advisering aan het midden- en kleinbedrijf, stichtingen en verenigingen hebben wij de Coronadesk ingesteld.

Wij zijn u graag van dienst om u bij te staan en te helpen bij het voortbestaan van u bedrijf met de kennis en kunde, zoals u dat van ons mag verwachten. Wij maken voor u een overzichtelijk geheel van de steunmaatregelen, stellen vast welke op u van toepassing zijn, kunnen zorg dragen voor aanvraag en verklaringen bij eindafrekeningen. Wij maken soepele afspraken met aangepaste tarieven en een betaaltermijn van drie maanden. U kunt op ons rekenen!

Coronalist Checks & Actions

Onze Coronadesk werkt gestructureerd aan de hand van de eigen ontwikkelde Coronalist Checks & Actions. De basis voor de coronalist zijn de volgende hoofdthema’s:

 • Actueel
 • Steunmaatregelen
 • Acties
 • Perspectief

De Coronalist Checks & Actions voor het MKB en ZZP biedt een praktisch handvat voor directie, management en/of bestuur van de onderneming als ook de ZZP”er om samen met de accountant, al naar gelang nut en noodzaak, deze thema’s (ASAP) periodiek te bespreken bij voorkeur via videobellen als fysieke aanwezigheid niet mogelijk of niet gewenst is. Het geeft structuur aan de leiding om de onderneming door de crisis te leiden en continuïteit trachten te borgen.

Bij de uitvoering en toepassing geldt het principe van PDCA (Plan, Do, Check en Act). De periodiciteit kan bijvoorbeeld wekelijks, per maand of per kwartaal zijn. Dit zal af hangen van de ontwikkelingen, omvang van de onderneming en de behoefte van de ondernemer, directie, management en/of bestuur. Een nadere uitwerking van de thema’s is als volgt:

Actueel

Bij dit thema wordt in kaart gebracht en besproken wat de actuele situatie is rondom de volgende subonderwerpen:

 • Personeel: capaciteit/beschikbaarheid, uitval/ziekte, overbelasting, aandacht
 • Orders: omvang lopende orders/diensten, uitvoering/levering, knelpunten
 • Klanten: communicatie, continuïteit, betaaltermijnen, afspraken
 • Leveranciers: communicatie, continuïteit, leveringen, knelpunten, afspraken
 • Omzet/Kosten/Liquiditeit: actuele cijfers en posities

Steunmaatregelen

In kaart brengen en up-to-date houden van te nemen of genomen steunmaatregelen:

 • Tegemoetkoming loonkosten NOW
  (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • Uitstel van betaling belastingen
 • Uitstel van aflossingen bancaire financieringen
 • Tijdelijke uitbreiding werkkapitaal
 • Borgstellingsregeling MKB-kredieten
 • Overig: debiteuren/crediteurenbeheer, alternatieve financieringen/leningen als sale en leaseback, privé leningen, gemeentelijke regelingen e.a.

Acties

Duidelijke en heldere afspraken maken over wie doet wat en wanneer en leg dit vast in een actielijst.

Perspectief

Een vertaling maken van het geen is vastgesteld en besproken bij de thema’s Actueel, Steunmaatregelen en Acties naar inschattingen voor de continuïteit van de onderneming per dag/week/maand en al naar gelang nuttig, wenselijk en/of mogelijk. Vervolgens kunnen conclusies getrokken worden over de haalbaarheid van voortzetting van de activiteiten en daarmee continuïteit.

Voor de juiste lijn in uw organisatie